"Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci stanie się ich własnym głosem. Bądźmy zatem uważni" -Peggy O'Mara

Rzecznik Praw UczniaZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 • Ewaluacja i proponowanie zmian przepisów dotyczących uczniów.

Rzecznik Praw Ucznia działa zgodnie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Konwencją Praw Dziecka. Celem jego działalności jest aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowanie działań mających na celu ich ochronę.

Drodzy Uczniowie! Dziękuję Wam za zaufanie jakim obdarzyliście mnie wybierając mnie na Rzecznika Praw Ucznia.

Pamiętajcie, że Nauczyciele są po Waszej stronie i zawsze są gotowi do tego, aby pomóc Wam przejść tę ogromną rzekę jaką jest wiedza. Gdyby jednak ta „rzeka wiedzy” czasem natrafiła na „tamę nieporozumień i problemów” , to pamiętajcie, że ja – Wasz Rzecznik – jestem gotowa do tego, aby „zbudować most” porozumienia.
Liczę na Waszą współpracę, zrozumienie i dojrzałość.
Rzecznik Praw Ucznia

Wiersz: Marcin Brykczyński - O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.”

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
zapoznawanie uczniów ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, oraz Konwencją Praw Dziecka:
tablica informacyjna (strona internetowa),
interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia
kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych:
rozmowa ze stronami,
współpraca z rodzicami, nauczycielami, uczniami,
dokonywanie analizy i oceny znajomości przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole:
badania ankietowe uczniów i nauczycieli (narzędzia: ankieta dla uczniów, ankieta dla nauczycieli),
rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie działalności samorządowej w szkole,
współpraca z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,
wnioskowania do Rady Pedagogicznej jako organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia,
zapoznania z opinią strony konfliktu,
uczestnictwa w roli obserwatora - na wniosek zainteresowanej strony - przy przeprowadzeniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,
odstąpienia od podjęcia interwencji i przekazania sprawy dyrektorowi szkoły (w wyjątkowych sytuacjach).
Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 • Rzecznik Praw Dziecka - https://brpd.gov.pl/
  "(Mikołaj Paweł Pawlak – prawnik realizujący w praktyce troskę o dobro dzieci, inicjator i współautor licznych rozwiązań chroniących prawa najmłodszych, promotor działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym)."

PODSTAWĄ DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA JEST
STATUT SZKOŁY I KONWENCJA PRAW DZIECKA
Najważniejsze uprawnienia zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka (uchwalonej przez ONZ w 1989r., ratyfikowanej przez Polskę w 1991r.):

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska,
 • prawo do uzyskania obywatelstwa,
 • wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka,
 • wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiednich warunków życia,
 • prawo do wypoczynku, rozrywki i zabawy,
 • prawo do nauki,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

ROLA RZECZNIKA:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 • propagowanie praw dziecka i ucznia;
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 • mediacje w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel;
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Dyrekcją Szkoły,
 • udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem.


Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • w przypadku trudności wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie,
 • zapoznanie z rezultatem stron konfliktu.

 

Plan działania
1.Pełnienie dyżuru na przerwach szkolnych (cały rok).
3.Prowadzenie i uaktualnianie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły (cały rok).
4.Współpraca z SU, Dyrektorem Szkoły, zespołem nauczycieli, specjalistami szkolnymi, rodzicami (cały rok).
5.Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów (cały rok).
6.Pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz dążenie do ich rozwiązania (według potrzeb).
7. Wyjaśnianie niezrozumiałych punktów Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka czy innych dokumentów szkolnych (według potrzeb).
8.Działania podejmowane z inicjatywy lub potrzeb uczniów (według potrzeb).