fundusze europejskie

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Projekt dotyczy rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu (placówki oświaty realizującej praktyczną naukę zawodu) i obejmuje budowę oraz wyposażenie w nowoczesne narzędzia dydaktyczne dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu:

  • pracowni odlewniczej z kuźnią (zlokalizowanej na piętrze budynku), w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik odlewnik; z pracowni korzystać będą również uczniowie kierunków: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających;
  • pracowni energii odnawialnej (zlokalizowanej na parterze budynku), w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; z pracowni korzystać będą także uczniowie kierunków: technik elektryk, technik elektronik, monter elektronik.

Dla planowanej rozbudowy CKP wykonany zostanie łącznik komunikujący budynek istniejący z projektowanym, wykonane zostaną niezbędne prace związane z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przyłączy, ciągów komunikacyjnych; zagospodarowania terenu, prac rozbiórkowych. W budynku powstaną również pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, techniczne oraz garaż ze stanowiskami dydaktycznymi.

Projekt zakłada rozbudowę CKP o powierzchnię ok. 418 m2, powierzchnia użytkowa: 927,5 m2.

Głównym celem projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy. Projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia wynikającego z działań samorządu elbląskiego, których celem jest rozwój szkolnictwa zawodowego w Elblągu. Rozbudowa infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego jest etapem stworzenia ponadpowiatowego centrum koordynacji systemu szkolnictwa zawodowego – ECEZ. Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej powstanie na bazie dwóch obecnych placówek – Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Doposażenie bazy dydaktycznej CKP jest więc pierwszym krokiem w kierunku utworzenia ECEZ, który będzie integrował i koordynował współpracę ze szkołami, Elbląskim Parkiem Technologicznym, Powiatowym Urzędem Pracy, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami oświatowymi.

Koszt ogółem: 7.260.185,31 zł,

w tym dofinansowanie: 2.895.755,53 zł 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.