MEN logo - Szkoła Podstawowa

Organizacja pracy szkoły od 01.03.2021.

 Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN do 14 marca br. uczniowie będą nadal uczyć się zdalnie. Wyjątek stanowi kształcenie zawodowe. Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów:
Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora szkoły. W szkole będą zorganizowane testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym:
Kształcenie praktyczne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Uczniowie, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
mgr inż. Dorota Bajor

27.11.2020 Kontynuacja nauczania zdalnego, organizacja zajęć praktycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami zdalne nauczenie jest przedłużone do 03.01.2021. Jednocześnie informuję, że od 30.11. przywrócona jest realizacja zajęć praktycznych. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo. Na dzień dzisiejszy firmami, w których zajęcia praktyczne w dalszym ciągu są zawieszone i nie rozpoczną się od 30.11. to: Wójcik, KAM. Realizacja zajęć praktycznych stacjonarnie w CKZiU rozpocznie się od 07.12.2020r. (uczniowie zostaną poinformowani o szczegółach ich realizacji).
pozdrawiam i życzę zdrowia
Dyrektor ZSIŚIu mgr inż. Dorota Bajor

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

1) zasady przyznania konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni,

2) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów,

3) zakres i uprawnienia dyrektora, dotyczące kont w usłudze G Suite    dla Szkół i Uczelni,

4) postanowienia końcowe.

 1. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i innych działających w oparciu o tzw. chmurę.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu.
 3. Użytkowanie przez uczniów konta w oparciu o rozwiązania G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją „Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google”.

2. Zasady przyznania uczniowi konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu, począwszy od klasy pierwszej, otrzymuje dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, które będzie utworzone w domenie zsisiu.elblag.com.pl na czas edukacji w szkole.
 2. Utworzenie konta jest niezbędne do realizacji wymagań z podstawy programowej.
 3. Utworzenie oraz użytkowanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez ucznia wiąże się z akceptacją przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Nazwa użytkownika konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzona jest zgodnie z następującym wzorem: imięTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Osoba zarządzająca kontami przekazuje uczniom bądź wychowawcom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe.

 3. Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów

 1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia jedynie w celach związanych z działalnością statutową szkoły i w sytuacji, gdy występuje on jako uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu, w szczególności w celu:

1) realizacji wymagań podstawy programowej, takich jak:

 1. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej dotyczącej działalności edukacyjnej ucznia,
 2. realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin życia, która wymaga wymiany danych drogą elektroniczną,

2) zakładania kont i logowania na portalach edukacyjnych rekomendowanych przez Szkołę,

3) korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły.

5) Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni nie może być wykorzystywane w celach prywatnych, związanych z działalnością pozaszkolną.

6) Wysyłanie korespondencji z konta szkolnego należy uznawać za działanie użytkownika jako ucznia ZSIŚiU w związku z prowadzoną w Szkole działalnością edukacyjną czy społeczną.

7) Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

 - działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku),

 - nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),

 - nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

4. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą:

1) przeglądarki internetowej na stronie www.google.com

2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej.

5. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń ma możliwość zmiany hasła startowego.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz danych osobowych hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy je niezwłocznie zmienić na nowe.

7. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie.

8. Zakres i uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

1) Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa Szkoły dyrektor zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni.

2) Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych.

3) Dyrektor ma prawo również kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie9. Postanowienia końcowe:

Szkoła zastrzega sobie prawo do:

1) zmian postanowień niniejszego Regulaminu,

2) usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych,

3) zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem Szkoły, w szczególności może to dotyczyć:

a) zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie,

b) zachowań naruszających inne     zasady    i     regulaminy     użytkowania     sieci komputerowych szkoły,

c) naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 października 2020 roku.

 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

 • ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg
 • tel: 55 625 64 81
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • https://www.facebook.com/ZSISIU 
 • http://zsisiu.elblag.eu
 • EPED

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług z siedzibą w Elblągu, tel: 556256481, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług z siedzibą w Elblągu możliwy jest pod numerem tel. 556256808 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Elblągu z siedzibą w Malborku.
 5. Uczeń posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis Administrator

 

RODO - Informator. Strona rządowa - https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator

Podkategorie