1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora strony www.zsisiu.elblag.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

§ 1


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora ww. serwisu. Każdy użytkownik serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich przestrzegania.


§ 2


Ilekroć w treści dokumentu pojawi się słowo zdefiniowane poniżej należy przez to rozumieć treść zgodną z podaną definicją:
Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący regulamin serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu;
Serwis - serwis internetowy www.zsisiu.elblag.eu znajdujący się pod adresem internetowym www.zsisiu.elblag.eu należącym do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg;
Administrator - podmiot prowadzący Serwis, którym jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg;
Użytkownik - osoba fizyczna w korzystająca z serwisu;
Zgłoszenie mailowe – wiadomość elektroniczna wysłana przez użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu


§ 3


Administratorem serwisu jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg;
Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie: urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki stron internetowych.
W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Korzystanie z techniki „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika z jego komputera. Pliki „cookies” to pliki, które zapisywane są na dysku twardym komputera wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą Serwis, w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies są gromadzone w celu tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Adres IP komputera z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności Serwisu
Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.


§ 4


Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne.
Do wysłania Zgłoszenia Mailowego konieczne jest spełnienie wymagań technicznych zapisanych w §3 pkt. 2 Regulaminu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail, na którą Użytkownik otrzyma odpowiedź. W celu dokonania zgłoszenia Użytkownik podaje następujące dane:
imię,
nazwisko,
telefon,
adres e-mail.
Użytkownik dokonujący Zgłoszenia mailowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail) przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) poprzez wysłanie Zgłoszenia mailowego. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku Użytkownika w wieku od 13 do 18 lat – za zgodą przedstawiciela ustawowego.


§ 5


Każdy użytkownik Internetu może przeglądać zawartość Serwisu


§ 6


Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączania Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
Administrator jest uprawniony do korzystania z Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
Materiały zamieszczone w Serwisie stanowią własność Administratora lub innych osób. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. Znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez Użytkowników (oraz inne osoby nieuprawnione) jest niedozwolone.


§ 7


Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Administrator będzie rozpatrywał reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. Administrator prześle odpowiedź na zgłoszoną reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
Administrator jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz przywrócenie prawidłowego działania Serwisu.


§ 8


Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na łamach Serwisu.

 

WIZJA I MISJA SZKOŁY

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” ~Janusz Korczak

WIZJA

Słowo ,,wizja” pochodzi z łacińskiego ,,videre”, czyli ,,widzieć”, dlatego najbardziej naturalne zdefiniowanie wizji polega na przyjęciu, że jest to koncepcja przyszłości szkoły, najbardziej fundamentalna aspiracja, która, aby była skuteczna, powinna być wspólna zarówno dla kierownictwa jak i pozostałych uczestników organizacji.

W ten sposób powstała wizja naszej szkoły opracowana przez ogół jej pracowników, Radę Pedagogiczną i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

WIZJA SZKOŁY

 • Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny, fizyczny, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho–fizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 • Jesteśmy szkołą zapewniającą uczniom i nauczycielom odbywanie zajęć w dobrze wyposażonych pracowniach.
 • Wraz z młodzieżą i rodzicami prowadzimy szeroki zakres działań zmierzających do zwiększenia estetyki szkoły i powiększenia jej dorobku dydaktycznego.
 • Przygotowujemy młodego człowieka do życia w zintegrowanej Europie.
 • Wspieramy rozwój talentów i umożliwiamy uczniom mniej zdolnym zdobycie zawodu.
 • Zachęcamy uczniów do brania udziału w olimpiadach i konkursach.
 • Tworzymy dobry klimat i przyjazną atmosferę w gronie pedagogicznym i wśród pracowników szkoły.
 • Podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
 • Kształtujemy wśród uczniów postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi.
 • Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami i środowiskiem, w tym z samorządami i innymi organizacjami wspierającymi rozwój szkoły i ucznia.

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój. Tworzymy równe szanse dla wszystkich, przygotowując uczniów do dalszego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Realizujemy swoje zadania w oparciu o wysokie kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną oraz tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne.

Podkategorie