Deklaracja Dostępności Serwisu internetowego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w ELblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zsisiu.elblag.eu oraz  www.zsisiu.elblag.com.pl (stara strona archiwalna).

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych Część plików nie jest dostępnych cyfrowo i nie posiada odpowiedniej konwersji plików Wyłączenia Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępność.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: CTRL + (+/-) -posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie Można użyć klawisza [TAB]oraz [Shift] + [TAB] na klawiaturze aby nawigować na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 64 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Główne wejście A, znajduje się przy portierni, wejście B znajduje się od strony dziedzińca, natomiast wejście C przeznaczone jest dla uczniów i znajduje się od strony szatni Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne jest wejście A oraz korytarz i pomieszczenia na parterze Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych Na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Szkoła ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z tej możliwości należy zgłosić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem do dyrektora szkoły.

1. Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia rok szkolny 2021/2022

 * PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

1

JĘZYK POLSKI

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

To się czyta. Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia ( klasa pierwsza)

Nowa Era

 

1

JĘZYK ANGIELSKI

Jenny Quintana / Michael Duckworth

 Vision 1

Oxford University Press (OUP)

 

1

HISTORIA

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy 1 branżowej szkoły pierwszego stopnia

SOP   Oświatowiec Toruń

 

1

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Część 1

 

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z o.o.

 

1

GEOGRAFIA  

realizowana tylko w klasach: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1, zakres podstawowy

Nowa Era

realizowana tylko w klasach: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1

BIOLOGIA 

realizowana tylko w klasach: fryzjer

Beata Jakubik, Renata Szymańska

Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z o.o.

realizowana tylko w klasach: fryzjer

1

CHEMIA      

realizowana tylko w klasach:  fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Artur Sikorski

Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z o.o.

realizowana tylko w klasach:  fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1

FIZYKA    

realizowana tylko w klasach: stolarz

 

Grzegorz Kornaś

Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia.

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z o.o.

 

realizowana tylko w klasach: stolarz

1

MATEMATYKA

Karolina Wej, Wojciech Babiański

TO SIĘ LICZY! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia

NOWA ERA

 

1

INFORMATYKA

Do ustalenia we wrześniu

 

 

 

1

EDUKACJA DLA

BEZPIECZEŃSTWA

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

 

OPERON

 

  * PRZEDMIOTY ZAWODOWE - PODRĘCZNIKI KLASA 1

fryzjer- FRYZJER

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

UWAGI

1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY                                                             

 do ustalenia we wrześniu

     
1  PODSTAWY FRYZJERSTWA praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

 SUZI

 
1  TECHNIKI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

 SUZI

 
1  STYLIZACJA praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesna stylizacja

 SUZI

 

monter zabudowy- MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

UWAGI

1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY                                                             
 do ustalenia we wrześniu      
1  RYSUNEK ZAWODOWY

do ustalenia we wrześniu

     
1 PODSTAWY BUDOWNICTWA

do ustalenia we wrześniu

     
1 MONTAŻ ELEMENTÓW SUCHEJ ZABUDOWY

do ustalenia we wrześniu

     

stolarz- STOLARZ

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

UWAGI

1  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY                                                             
 do ustalenia we wrześniu      
1  RYSUNEK ZAWODOWY

do ustalenia we wrześniu

     
1 TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO

do ustalenia we wrześniu

     
1 MASZYNY I NARZĘDZIA

do ustalenia we wrześniu

     

2. Klasy drugie Branżowej Szkoły I Stopnia rok szkolny 2021/2021 / po szkole podstawowej

 * PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO 

UWAGI

2

JĘZYK POLSKI

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa 2

Nowa Era

 

2

JĘZYK ANGIELSKI

Jenny Quintana / Michael Duckworth

 Vision 1

 Oxford

 

2

HISTORIA

Stanisław Zając

Dziś Historia 2. Podręcznik dla klasy drugiej branżowej szkoły I stopnia.

SOP Oświatowiec Toruń

 

2

CHEMIA

fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Artur Sikorski

Chemia 2. podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

OPERON

 

2

BIOLOGIA

realizowana w klasach fryzjer

Beata Jakubik, Renata Szymańska  Biologia 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia  OPERON  

2

GEOGRAFIA
realizowana w klasach stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  Oblicza geografii 2 poziom podstawowy  NOWA ERA  

2

FIZYKA
realizowana tylko w klasach: stolarz

 Grzegorz Kornaś Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia  OPERON  

2

MATEMATYKA

Karolina Wej , Wojciech Babiański

TO SIĘ LICZY! Podręcznik do klasy II branżowej szkoły I stopnia

NOWA ERA

 

  * PRZEDMIOTY ZAWODOWE - PODRĘCZNIKI KLASA 2

- FRYZJER

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

UWAGI

2  PODSTAWY FRYZJERSTWA praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

 SUZI

 
2  TECHNIKI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

 SUZI

 
2  STYLIZACJA praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesna stylizacja

 SUZI

 
2 ZABIEGI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

SUZI

 

2

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu      

 - STOLARZ - do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu

- MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu


3. Klasy trzecie Branżowej Szkoły I Stopnia rok szkolny 2021/2022 / po szkole podstawowej

 * PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

3p

JĘZYK POLSKI

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa 3

Nowa Era

 

3p

JĘZYK ANGIELSKI

Jenny Quintana / Michael Duckworth

 Vision 1

 Oxford

 

3p

HISTORIA

Stanisław Zając

Dziś Historia 3. Podręcznik dla klasy drugiej branżowej szkoły I stopnia.

SOP Oświatowiec Toruń

 

3p

CHEMIA

fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Artur Sikorski

Chemia 3. podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

OPERON

 

3p

BIOLOGIA

realizowana w klasach fryzjer

Beata Jakubik, Renata Szymańska  Biologia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia  OPERON  

3p

GEOGRAFIA
realizowana w klasach stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh Oblicza geografii 3 poziom podstawowy  NOWA ERA  

3p

FIZYKA
realizowana tylko w klasach: stolarz

 Grzegorz Kornaś Fizyka 3. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia  OPERON  

3p

MATEMATYKA

Karolina Wej , Wojciech Babiański

TO SIĘ LICZY! Podręcznik do klasy III branżowej szkoły I stopnia

NOWA ERA

 

  * PRZEDMIOTY ZAWODOWE - PODRĘCZNIKI KLASA 3

- FRYZJER

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

UWAGI

3p  TECHNIKI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

 SUZI

 
3p  STYLIZACJA praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesna stylizacja

 SUZI

 
3p ZABIEGI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

SUZI

 

3p

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu      

 - STOLARZ - do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu

- MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu


 3. Klasy trzecie Branżowej Szkoły I Stopnia rok szkolny 2021/2022 / po gimnazjum

 * PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

UWAGI

3g

JĘZYK POLSKI

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa 3

Nowa Era

 

3g

JĘZYK ANGIELSKI

Jenny Quintana / Michael Duckworth

 Vision

 Oxford

 

3g

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

NOWA ERA

 

3g

MATEMATYKA

Karolina Wej , Wojciech Babiański

TO SIĘ LICZY! Podręcznik do klasy III branżowej szkoły I stopnia

NOWA ERA

 

 

* PRZEDMIOTY ZAWODOWE - PODRĘCZNIKI KLASA 3 po gimnazjum

- FRYZJER

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

UWAGI

3g  TECHNIKI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

 SUZI

 
3g  STYLIZACJA praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesna stylizacja

 SUZI

 
3g ZABIEGI FRYZJERSKIE praca zbiorowa pod red. Zuzanny Sumirskiej  Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, wydanie II

SUZI

 

3g

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu      

 - STOLARZ - do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu

- MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu

ROK SZKOLNY 2023/2024. Wykaz podręczników w plikach pdf

TECHNIKUM

  1. Wykaz podręczników dla technikum 2023/2024

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  1. Wykaz podręczników dla Branżowej Szkoły I Stopnia 2023/2024

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

  1. Wykaz podręczników dla Branżowej Szkoły II Stopnia 2023/2024 - w toku

 

Podkategorie