MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety, schody, balustrady, witryny, bramy i fasady w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej; wykonuje drobne prace murarsko-tynkarskie; usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową; informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • przyjęcie zamówienia i zapoznanie się z dokumentacją techniczną montażu wyrobu;
 • kompletowanie, pakowanie oraz magazynowanie elementów do montażu;
 • transportowanie elementów i akcesoriów do montażu;
 • dobieranie oraz przygotowanie urządzeń, narzędzi i materiałów do montażu: wiertarek, pilarek, młotków, kielni, zaprawy murarskiej, płyt gipsowo-kartonowych, mas uszczelniających itp.;
 • dokonywanie obmiaru robót montażowych;
 • przygotowanie otworów do montażu stolarki budowlanej: ich poszerzanie, wygładzanie itp.;
 • montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej;
 • obróbka drzwi i okien płytą gipsowo-kartonową, zaprawą murarską, masami spoinowymi i uszczelniającymi, listwami maskującymi itp.;
 • wykończenie montowanego wyrobu: tynkowanie, malowanie i uszczelnianie;
 • montowanie okuć metalowych: klamek, zawiasów, uchwytów itp.;
 • regulacja zamontowanych wyrobów;
 • pozostawienie miejsca montażu stolarki budowlanej w porządku i czystości;
 • dokonywanie wymiany starych wyrobów stolarki budowlanej na nowe;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • montowanie mebli kuchennych na wymiar, szaf wnękowych i innych akcesoriów wnętrzarskich;
 • doradztwo w zakresie doboru wyrobów stolarki budowlanej do montażu lub wymiany; 
 • udział w szkoleniach dotyczących montażu nowych elementów stolarki budowlanej;
 • Samorząd Uczniowski

  PRZEWODNICZĄCY SU

mgr Kamila Biedrzycka

 • ZASTĘPCA SU

mgr inż. Jerzy Pędzisz

 • RZECZNIK PRAW UCZNIA

mgr inż. Jerzy Pędzisz

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Za nami wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:
- Aleksandra Nieciecka - przewodnicząca
- Anna Hryniszyn- zastępca przewodniczącej
- Wielgosz Kacper - zastępca przewodniczącej
- Amelia Całka- członek zarządu
- Nikola Piotrak - członek zarządu
- Natalia Tatar- członek zarządu


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została wybrana Pani Kamila Biedrzycka, a jej zastępcą Pan Jerzy Pędzisz. 

Życzymy owocnej współpracy.

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2020/2021
OPIEKUN SAMORZĄDU: Kamila Biedrzycka
Aleksandra Nieciecka - przewodnicząca
Anna Hryniszyn - zastępca przewodniczącej
Kacper Wielgosz - zastępca przewodniczącej
Amelia Całka- członek zarządu
Nikola Piotrak - członek zarządu
Natalia Tatar- członek zarządu

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:
1.działalność statutowa
2.działalność charytatywna
3.działalność kulturalno-oświatowa


Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
● czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
● pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
● doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:
•Reprezentowanie ogółu uczniów.
•Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
•Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
•Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
•Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
•Integracja społeczności szkolnej.Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.
•Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień
•Wybory  Samorządu Uczniowskiego
•Dzień Chłopaka-życzenia
•Ustalenie planu działań na cały rok.
•Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
Październik
•Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły
•Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
Listopad
•Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
Grudzień
•Życzenia z okazji Bożego Narodzenia dla wszystki
Styczeń
•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Luty
•Poczta Walentynkowa,
•Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
Marzec
•Dzień bez przemocy.
•Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
Kwiecień
•Wielkanoc– życzenia dla wszystkich
•Obchody Dnia Ziemi
Maj
•Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
Czerwiec
•1 czerwca – Dzień Dziecka
•Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
•Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.
•Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniające do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, specyficznych sytuacji).

Deklaracja Dostępności Serwisu internetowego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w ELblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zsisiu.elblag.eu oraz  www.zsisiu.elblag.com.pl (stara strona archiwalna).

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych Część plików nie jest dostępnych cyfrowo i nie posiada odpowiedniej konwersji plików Wyłączenia Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępność.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: CTRL + (+/-) -posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie Można użyć klawisza [TAB]oraz [Shift] + [TAB] na klawiaturze aby nawigować na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 64 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Główne wejście A, znajduje się przy portierni, wejście B znajduje się od strony dziedzińca, natomiast wejście C przeznaczone jest dla uczniów i znajduje się od strony szatni Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne jest wejście A oraz korytarz i pomieszczenia na parterze Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych Na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Szkoła ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z tej możliwości należy zgłosić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem do dyrektora szkoły.

Podkategorie