WIZJA I MISJA SZKOŁY

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” ~Janusz Korczak

WIZJA

Słowo ,,wizja” pochodzi z łacińskiego ,,videre”, czyli ,,widzieć”, dlatego najbardziej naturalne zdefiniowanie wizji polega na przyjęciu, że jest to koncepcja przyszłości szkoły, najbardziej fundamentalna aspiracja, która, aby była skuteczna, powinna być wspólna zarówno dla kierownictwa jak i pozostałych uczestników organizacji.

W ten sposób powstała wizja naszej szkoły opracowana przez ogół jej pracowników, Radę Pedagogiczną i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

WIZJA SZKOŁY

  • Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny, fizyczny, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho–fizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  • Jesteśmy szkołą zapewniającą uczniom i nauczycielom odbywanie zajęć w dobrze wyposażonych pracowniach.
  • Wraz z młodzieżą i rodzicami prowadzimy szeroki zakres działań zmierzających do zwiększenia estetyki szkoły i powiększenia jej dorobku dydaktycznego.
  • Przygotowujemy młodego człowieka do życia w zintegrowanej Europie.
  • Wspieramy rozwój talentów i umożliwiamy uczniom mniej zdolnym zdobycie zawodu.
  • Zachęcamy uczniów do brania udziału w olimpiadach i konkursach.
  • Tworzymy dobry klimat i przyjazną atmosferę w gronie pedagogicznym i wśród pracowników szkoły.
  • Podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
  • Kształtujemy wśród uczniów postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi.
  • Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami i środowiskiem, w tym z samorządami i innymi organizacjami wspierającymi rozwój szkoły i ucznia.

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój. Tworzymy równe szanse dla wszystkich, przygotowując uczniów do dalszego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Realizujemy swoje zadania w oparciu o wysokie kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną oraz tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne.